Menu Luk

Vedtægter

VEDTÆGTER
for
JordbrugsFonden Samsøkologisk

Navn og hjemsted

§1
Fondens navn er JordbrugsFonden SamsØkologisk.
Fondens hjemsted er Samsø Kommulle.

Stifter
§2
Fonden er stiftet af Foreningen Økologisk Samsø.

Formål
§3
Fondens overordnede formål er igennern økologi og bæredygtighed at give nuværende og fremtidige generationer bedre muligheder for en levende jord, rene og sunde fødevarer, rent drikkevand og større biodiversitet.

Med henblik på at fremme økologisk drift på Samsø er det endvidere fondens formål at lette adgangen til dyrkningsjord på Samsø  herunder lette generationsskiftet inden for landbruget på øen.

Endeligt er det fondens formål at skabe arbejdspladser indenfor økologi og bæredygtighed på Samsø og at fremme tilflytning, som knytter sig til bæredygtige boliger og økologiske dyrknings- og/eller produktionsformer på øen.

Fonden er almennyttig/-velgørende.

Forvaltning
§4
De i § 3 nævnte formål kan blandt andet søges opnået på følgende måder:
Ved at fonden køber landbrugsjord og landbrugsejendomme på Samsø, der bortforpagtes til økologisk dyrkning, således at en størst mulig del af landbrugsjorden på Samsø dyrkes økologisk.

Ved at fonden støtter udvikling og opstart af projekter og/eller virksomheder, der udvikler, bearbejder, forædler og/eller sælger økologiske produkter. Herunder gennem investering i erhvervsbygninger, produktionsanlæg og maskiner, som fonden selv kan benytte eller udleje. Ovennævnte også med henblik på at skabe arbejdspladser og øget tilflytning til Samsø.

Ved at fonden støtter initiativer, der bringer på den ene side landmænd og fødevareproducenter og på den anden side forbrugere tættere sammen, således at forbrugerne blandt andet kan få større indsigt i, indflydelse på og interesse for økologisk landbrugsdrift og fødevareproduktion.
Ved at fonden støtter udvikling og opstart af uddannelses- og forsøgsmæssige tiltag på Samsø i relation til økologi og fødevarer.
Ved at fonden støtter udvikling og opstart af tiltag på Samsø omkring bæredygtig bosætning, som involverer økologiske dyrknings- og/eller produktionsformer.

Ved at fonden fremmer sociale tiltag i forbindelse med fondens aktiviteter, hvilket for eksempel kan bestå i, at sårbare borgere bliver involveret i arbejdet på fondens egne og de af fonden støttede landbrugsbedrifter, virksomheder og projekter.

Ved at tilstræbe, at offentligheden så vidt muligt får adgang til fondens arealer.

Ved at fonden selv udvikler, iværksætter og driver aktiviteter af ovennævnte karakter.

Fonden kan drive aktiviteter gennem datterselskaber.

Endeligt kan fonden efter bestyrelsens beslutning støtte, iværksætte og drive aktiviteter af enhver art, der direkte eller indirekte fremmer fondens formål.
Fonden opnår sin kapital fra overskud fra egen drift samt ved gaver, frivillige bidrag, sponsorater, lån, mv..

Grundkapital
§5
Fondens grundkapital udgør pr. stiftelsestidspunktet kr. 300.000, som er indbetalt kontant af stifter Foreningen Økologisk Samsø.

Andre værdier
§6
Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

Fondens forhold til stifter
§7
Bortset fra stiflers udpegningskompetence i § 8 er der ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.
Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

Bestyrelsens sammensætning

§8
Fondens bestyrelse, der er fondens højeste myndighed, består af fem medlemmer.

Valg af medlemmer til bestyrelsen sker efter følgende kriterier:

Der lægges vægt på, at alle medlemmer støtter fondens formål og aktivt bidrager til at fremme formålet. Desuden skal medlemmerne hver i sær være i besiddelse af uddannelsesmæssige og/eller erfaringsmæssige kompetencer, som kan komme
fondens arbejde til gode. Der skal til enhver tid være mindst et bestyrelsesmedlem med faglig viden om og erfaring med økologisk landbrug. Desuden skal det tilstræbes, at bestyrelsen derud over til sammen besidder kompetencer indenfor økonomi, bestyrelsesarbejde og erhvervsdrift. Mindst to medlemmer skal have bopæl på Samsø.

To medlemmer vælges af bestyrelsen for Foreningen Økologisk Samsø, hvoraf den ene skal være medlem af foreningsbestyrelsen.

Ved en nedlæggelse af denne forening vælger den siddende fondsbestyrelse en anden forening, der arbejder for at fremme økologi på Samsø, til fremover at vælge de to medlemmer til fondsbestyrelsen. Valget til fondsbestyrelsen finder sted inden udgangen af april måned i det år, hvor valget til fondsbestyrelsen skal finde sted.

Tre medlemmer vælges af den siddende fondsbestyrelse inden udgangen af maj måned i det år, hvor valget skal finde sted.

Genvalg kan finde sted.

Mindst to bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængig af stifter.

Bestyrelsens medlemmer vælges for tre år ad gangen.

Efter valget af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med stiftelsen vælges der dog første gang allerede i 2016 et A og et B-medlem, som derefter sidder i en treårig periode, hvorefter der i 2019 igen vælges et A- og et B-bestyrelsesmedlem.

Efter valget af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med stiftelsen vælges der i 2017 første gang det andet A-medlem og de andre to B-medlemmer, som derefter sidder i en treårig periode, hvorefter der i 2020 igen vælges et A- og to Bbestyrelsesmedlemmer, og så fremdeles.

Bestyrelsen skal således senest med udgangen af maj måned i de år, hvor Bmedlemmer vælges, have valgt nye bestyrelsesmedlemmer.

Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, vælger henholdsvis bestyrelsen for Foreningen Økologisk Samsø eller fondens bestyrelse snarest muligt et nyUnye bestyrelsesmedlem(mer), som indtræder for den resterende valgperiode.

Ovennævnte gennemføres således, at bestyrelsen så vidt muligt altid består af fem medlemmer. Bestyrelsen kan dog i en kortere periode bestå af fire medlemmer, således at der bliver tilstrækkelig tid til at finde et nyt egnet bestyrelsesmedlem.

Konstituering
§9
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig efter valget i henhold til § 8.

Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden.

Møder og stemmeregler
§10
Bestyrelsen holder møde mindst to gange årligt i henholdsvis første og andet halvår. Et medlem af ledelsen, revisor, fondsmyndigheden eller erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed kan dog altid forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Et af bestyrelsesmøderne skal være et årsregnskabsmøde, hvor bestyrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet, Hvis der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og revisor er enig heri, har revisor dog ikke pligt til at deltage. Beslutningen skal fremgå af bestyrelsesprotokol len.

Bestyrelsesformanden og i dennes fravær næstformanden er ansvarlig for at Indkalde samtlige medlemmer af bestyrelsen til bestyrelsesmøderne og for at lede disse. Møderne indkaldes skriftligt med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden. I ekstraordinære situationer kan der indkaldes med kortere varsel af formanden og i dennes fravær næstformanden.

Bestyrelsesformanden eller i dennes fravær næstformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal afholdes elektronisk for eksempel på Skype, ligesom vedkommende kan beslutte at behandle et punkt skriftligt, telefonisk, pr. mail mv. Et medlem af ledelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Bes§relsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse og krav om dagsorden. I ekstraordinære tilfælde hvor hurtig beslutning er nødvendig, er

bestyrelsen desuden beslutningsdygtig, hvis et eller to medlemmer skriftligt har tilkendegivet over for bestyrelsen, at de accepterer, at mødet afholdes trods deres manglende deltagelse, og selvom ovennævnte tidsfrist for indkaldelse og krav om dagsorden ikke er overholdt.

Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis blot 6t medlem af ledelsen anmoder herom.
Ægørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Dette gælder dog ikke beslutninger om opløsning og vedtægtsændring, jf. § 17, og væsentlige beslutninger i øvrigt, jf. nedenfor.

Ved stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Ekstraordinære beslutninger vedrørende fonden, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af væsentlige lejekontrakter mv., træffes af bestyrelsen med mindst 4/5 flertal.

Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.

Over forhandlinger i bestyrelsen føres en bestyrelsesprotokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på det næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens og direktørens opgaver
§11
Bestyrelsen skal alene varetage fondens formål og interesse.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at driften af fonden og fondens aktiviteter er i overensstemmelse med nærværende vedtægter, gældende lovgivning samt eventuelle meddelte godkendelser.

Bestyrelsen skal ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed påse, at

1. bogføringen og regnskabsaflæggelse foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende,
2. at der er etableret de fornødne procedurer for risikos§ring og interne kontroller,
3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold,
4. en eventuel direktion udfører sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer,
5. kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarlig, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt, og
6. hvis bestyrelsen ikke har ansat en direktion, skal bestyrelsen også varetage den daglige ledelse.

Bestyrelsen er pligtig til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Bestyrelsen kan nedsætte et advisory board/rådgivningspanel bestående af personer med særlige kompetencer, mv., som bestyrelsen kan drage nytte af.

Bestyrelsen kan ansætte en direktør til varetagelse af den daglige drift af fonden.

Direktøren ansætter i samarbejde med bestyrelsen eventuelt yderligere personale.

En eventuel direktør kan fungere som sekretær for bes§relsen og har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktøren har ikke stemmeret på møderne.

Behandles sager om personlige forhold for bestyrelsesmedlemmerne eller direktøren, herunder ansættelsesforhold for direktøren, kan han/hun ikke deltage i denne del af mødet. Den øvrige bestyrelse (det vil sige uden det medlem, som eventuelt er inhabilt) afgør ved uenighed spørgsmål om inhabilitet.

Offentligt årsmøde
§12
Bestyrelsen er ansvarlig for en gang om året at afholde et offentligt tilgængeligt årsmøde. Dette annonceres offentligt senest 14 dage før mødets afholdelse. Bestyrelsesformanden er dirigent på mødet. Bestyrelsesformanden sørger for, at der bliver taget referat fra mødet.

Dagsordenen for årsmødet skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Velkomst og præsentation af fondens bestyrelse.
2. Bestyrelsen orienterer om, hvad der er sket i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Nytænkning og fremtidsplaner.
5. Drøftelse af indkomne forslag, som skal være fondens bestyrelsesformand i hænde senest otte dage før årsmødets afholdelse.
6. Eventuelt.

Under punkt 4 og 5 er der plads til at tænke nyt, stort og kreativt, at inspirere til fremtidsplaner og at udvikle opfindelser og at frem.lægge ny viden og ideer til diskussion.

Det gælder både for fondsbestyrelsen, forpagtere, andre direkte involverede i fondens aktiviteter og for andre deltagere i mødet.
Arsmødet kan ikke træffe beslutninger, der er bindende for fondsbestyrelsen. Det er imidlertid på årsmødet, at bestyrelsen, de direkte involverede i fondens aktiviteter og andre, der er interesserede i fondens arbejde, kan orientere hinanden og tilføre bestyrelsen ny inspiration til stadig udvikling og fremsynethed. Dette med henblik på at sikre en innovativ fond med udvikling af nye muligheder og forbedrede processer. Mødeformen i relation til punkterne 4 og 5 bør understøtte og befordre processen frem mod nytænkning.

Regnskabsår og revision
§13
Fondens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift og indsendes til fondsmyndigheden uden ugrundet ophold efter bestyrelsens godkendelse og senest inden den 1. juni  hvert år.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen og til den 31. december maksimalt 18 måneder senere.

Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor, som udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen. Genudpegning kan finde sted.

Anvendelse af overskud og reserver
§14
Beløb, som i fondens seneste godkendte årsrapport er opført som overført overskud, og reserver, som ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægt, med fradrag af over'ført underskud og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til fondens formå|, jf, § 3.

I den udstrækning lovgivningen tillader det, kan optjent overskud og frie reserver, der er opstået efter eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsrapport for, også anvendes til uddelinger til fondens formå|.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af beløb, der er disponible til uddeling. Herunder om der et givet år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår

Bestyrelsen kan således foretage uddeling til aktiviteter, projekter, mv. af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formå|, ligesom bestyrelsen både kan uddele tilfondens egne aktiviteter ieget regiog til eksterne aktiviteter.

Bestyrelsen står frit med hensyn til, hvilke dele af formålet den vil støtte. Det vil sige, at bestyrelsen ikke er forpligtet til over en vis tidsperiode at sikre balance mellem varetagelse af de enkelte formå|. Bestyrelsen står også frit med hensyn til, om den kun vil foretage uddelinger til fondens egne aktiviteter i eget regi eller vil foretage uddelinger til både egne og eksterne aktiviteter.

Det er bestyrelsens ansvar, at forvaltningen af fondens formue til enhver tid sker på forsvarlig og betryggende vis. Bestyrelsen er ikke pligtig at anbringe fondens midler i et forvaltningsinstitut. Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som forestår anbringelsen af fondens midler og administrationen af fondens økonomi i øvrigt, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af fondens midler. Eller bestyrelsen kan selv stå for dette.

Tegningsregel
§15
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

Hæftelse og gaver
§16
For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

Vedtægtsændring og opløsning
§17
Ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan besluttes af bestyrelsen med 4/5 flertal på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 28 dages mellemrum og med fondsmyndighedens godkendelse.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen efter bestyrelsens beslutning med almindelig stemmeflerhed og efter godkendelse fra fondsmyndigheden.

Download vedtægterne her.